Huurvoorwaarden Winterperiode

 1. Het bestuur van Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37 te Kampen vertegenwoordigd door de voorzitter en het bestuurslid ligplaats-leden beheer, hierna te noemen: de verhuurder,

                                                                             en

 • Het op het voorblad genoemde lid /ligplaatshouder en lid van de Vereniging ZC’37 onder lidnummer …….  hierna te noemen: de huurder.

In aanmerking nemende dat het bestuur is belast met het beheer van de jachthaven en daartoe            o.a. winterlig- en bergplaatsen voor schepen en toebehoren ter beschikking stelt aan leden van                 de watersportvereniging, dat partijen in verband daarmede de navolgende overeenkomst hebben gesloten:

IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERSTAAN ONDER

1. Lig- en/of bergplaats: een genummerde ruimte op de wal die door de verhuurder aan de                   
    huurder ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of een deel                  
     daarvan.                                                                                                                                                               2. Ligplaatshouder: de persoon die eigenaar of houder van een vaartuig is en dit vaartuig of een    
    deel daarvan overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst bevoegd plaatst op het 
    haventerrein. In deze overeenkomst wordt de ligplaatshouder aangeduid met het woord  
    huurder.                                                                                                                                                                 3. Huurovereenkomst: deze overeenkomst waarmee de verhuurder zich verplicht om tegen betaling 
    een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven aan een huurder.

ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. De verhuurder verhuurt, gelijk de huurder huurt een lig- en/of bergplaats, op de in het voorblad genoemde locatie(s) voor de aangegeven huurperiode van de winterlig- en/of bergplaats van het/de aangegeven schepen en/of toebehoren.
 2. De huurder is voor de huur van de lig- en/of bergplaats een bedrag verschuldigd. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en weergegeven in de desbetreffende tarievenlijst. De huurder ontvangt hiervoor een factuur. De daarop vermelde betalingstermijn is een fatale termijn.
 3. Op deze overeenkomst zijn tevens de bepalingen van het betreffende havenreglement volledig van toepassing en maken deze bepalingen integraal deel uit van deze overeenkomst.

VERPLICHTINGEN VOOR DE HUURDER

 • De toegewezen ligplaats is strikt persoonlijk en de huurder is niet gerechtigd om zijn lig-                   plaats, op welke wijze dan ook en al dan niet tijdelijk, aan derden af te staan dan wel te verhuren.
 • De huurder is verplicht gehoor te geven aan een oproep om het gehuurde in geval van een (dreigende) calamiteit of slechte weersomstandigheden vooraf te bezoeken, om maatregelen te nemen die het gevaar afwenden of zoveel als mogelijk mitigeren. Hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een derde, die namens hem optreedt.
 • Het is de huurder verboden om de ligplaats voor bedrijfsmatige doelen te gebruiken.
 • De huurder is verplicht voor het vaartuig en toebehoren minimaal een WA-casco verzekering met voldoende dekking te hebben afgesloten. De voorkeur gaat echter uit naar een allriskverzekering. Als de huurder zijn vaartuig(en) niet afdoende verzekert tegen cascoschade, komt een eventuele schade voor zijn eigen rekening. Voor zover casco-dekking aanwezig is, wordt aansprakelijkheid door de verhuurder volledig uitgesloten. Huurder vrijwaart in dat verband verhuurder voor aanspraken van derden. 
 • Met het accepteren van deze overeenkomst verklaard de huurder volledig bekent te zijn met            en akkoord te gaan met de inhoud van de het havenreglement en zich daaraan te houden

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 • De verhuurder is verplicht om behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven. Hij kan dat realiseren met behulp van camerabewaking naast met regelmatige aanwezigheid van de havenmeester.
 • Ook als er gevaar dreigt voor schade of voor de veiligheid, heeft de verhuurder het recht om            op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Zie verder artikel 6.

Bij spoedgevallen mag de verhuurder dit zonder waarschuwing doen. In alle andere gevallen mag hij dit pas doen als hij de huurder heeft gewaarschuwd en de huurder daar niet binnen   een redelijke termijn gehoor aan heeft gegeven.
Voor zover er landelijke waarschuwingen uitgaan, die (lokaal) een risico in de haven kunnen opleveren, verplicht de verhuurder zich direct de noodzakelijke informatie door te spelen            aan de huurder(s). Mochten de omstandigheden zodanig zijn dat aanwezigheid een gevaar is voor personen (Windkracht 9 bft. Of hoger, gevaarlijk hoogwater) dan heeft de verhuurder het           recht om de toegang tot de haven te ontzeggen. Tenzij noodzakelijk en onder begeleiding            van veiligheidsdiensten.

 1. Indien het vaartuig of een onderdeel daarvan verplaatst moet worden, wordt de huurder te allen tijde geacht daartoe uitdrukkelijk opdracht te hebben gegeven en geschiedt de verplaatsing voor risico van de huurder. 
 2. De verhuurder mag een vrijgekomen lig- en/of bergplaats verhuren als de huurder hierdoor             op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.
 3. De verhuurder is verplicht om de huurder toegang te verschaffen tot het haventerrein, Verhuurder zal de wijze waarop een en ander geregeld is vooraf schriftelijk aan de huurder bekend maken.

AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

 1. De verhuurder is tegenover de huurder alleen aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere vaartuig gerelateerde onderdelen, als die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. Als het gaat om de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren de partijen zich over en weer aan de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst en voor zover in deze overeenkomst geen bepaling is opgenomen die van de wettelijke bepalingen afwijkt.
 3. De huurder is tegenover de verhuurder alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de huurder zelf, aan zijn gezinsleden of aan andere personen die de huurder heeft uitgenodigd.
 4. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden, waaronder begrepen die van de (Rijks)overheid, inzake door huurder of door hem ingeschakelde derden tijdens de contractduur veroorzaakte milieuschade en/of verontreiniging. Verhuurder heeft het recht eventuele hiermee verband houdende schoonmaakkosten, boetes en dergelijke op de huurder te verhalen.
 5. Voor zover verhuurder aangesproken zou worden op eventuele schade aan het vaartuig of een onderdeel daarvan wordt nimmer meer vergoed dan het bedrag dat gefactureerd is in verband met de huur van de lig- of bergplaats.
 6. Indien huurder, na 3 schriftelijke aanmaningen door verhuurder, in redelijkheid in gebreke blijft aan de verplichtingen in deze overeenkomst te voldoen, is de verhuurder gerechtigd boot en/of toebehoren van de haven en/of haventerrein te verwijderen. Dit met instemming van en geheel op kosten van de huurder. Er vindt geen retournering van uitstaande gelden van de Stichting naar de huurder plaats. Daarnaast kan de boot en/of toebehoren van de haven en/of haventerrein worden verwijderd. Dit met instemming van en geheel op kosten van de huurder.