Aanmeldingsformulier lidmaatschap ZC ’37

Een gewoon lidmaatschap gaat in vanaf 18 jaar
Het adres waarmee u ingeschreven staat bij het bevolkingsregister

(boot mag maximaal 15 meter lang zijn)

(meerdere keuzes mogelijk)
(meerdere keuzes mogelijk)

Verklaring bij aanmelden lidmaatschap
1. Het aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en geen omstandigheden te hebben verzwegen, ten gevolge waarvan hij/zij, indien deze bekend zouden zijn, niet zou worden toegelaten als lid van de ZC’37.
2. Er mee bekend te zijn dat bij onjuist verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier zijn/haar lidmaatschap achteraf kan worden beëindigd conform artikel 4, 5 en 7 van de statuten.
3. Bekend te zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging ZC’37 en, indien van toepassing, het reglement van aanmelding/verhuurvoorwaarden van de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37.
(Deze zijn allemaal te vinden via onderstaande link ‘Formulieren en documenten’)