Stichting jachthaven exploitatie ZC’37 havenreglement

page1image59886640

Havenreglement Jachthaven ZC’37

page1image59838736

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

De haven: De stichting:

De vereniging:

Het bestuur:
De havenmeester:

Lid: Ligplaatshouder: Schipper: Passant:

de jachthaven in het Gat van Seveningen in de gemeente Kampen met de daarbij behorende onroerende aanhorigheden.

de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37, statutair gevestigd te Kampen, als zodanig geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr. 0502 6859.

de Zeilclub ’37 statutair gevestigd te Kampen, als zodanig geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr.4005 9499. Hierna te noemen Watersportvereniging ZC’37.

het bestuur van de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37.

de persoon die door het bestuur van de stichting is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

de persoon, die het lidmaatschap van Zeilclub’37 bezit.

het lid dat een zomer- en/of winterligplaats huurt.

de persoon, die verantwoordelijk is voor een in de haven aanwezig schip.

de persoon, behorende tot de bemensing van schepen aan wie door de havenmeester een tijdelijke ligplaats is toegewezen.

Faciliteiten en voorzieningen:

• Toegang tot de voorzieningen

 1. Toegang tot het haventerrein hebben uitsluitend:
  Leden, ligplaatshouders, hun verwanten, passanten en personen die op uitnodiging van de vereniging of stichting op de haven aanwezig zijn dan wel toestemming hebben van het bestuur of de havenmeester.
 2. Iedereen op de haven wordt geacht te zorgen voor een nette haven en de rust in de haven te waarborgen.
 3. Leden en ligplaatshouders kunnen tegen betaling van een borgsom bij de havenmeester elektronische toegang tot het terrein verkrijgen. Hiermee kan het hek aan de ingang Pijperstaart geopend worden om met hun voertuig op de haven te kunnen komen. Deze elektronische toegang is strikt persoonsgebonden en de toegang en het vertrek worden op nummer geregistreerd in de betreffende systemen. De gebruiker is hiervoor persoonlijk aansprakelijk.
 4. Het is alleen toegestaan met een fiets op het erf bij de sanitaire ruimte van de boerderij te rijden en deze in de daarvoor bestemde stalling tegen de sanitaire ruimte te parkeren.

• Ligplaatsen en kolk

 1. Vaste voorzieningen aan steigers en/of palen worden verzorgd door de vrijwilligers van de stichting, tenzij na schriftelijke toestemming van de havenmeester. Scheidingslijnen tussen boxen kunt u in overleg met uw buren zelf aanbrengen.
 2. Schippers hebben de plicht om te zorgen dat het mogelijk is om op eenvoudige wijze de

Havenreglement Jachthaven ZC’37 1 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page2image59791248

Havenreglement Jachthaven ZC’37

meertouwen vanaf de steiger aan te halen of te vieren, als de waterstand hoger of lager wordt. Wanneer het bestuur hiervoor een officiële waarschuwing (laat) uitgaan dan zijn de eigenaren er zelf verantwoordelijk voor om hun boot te controleren op het kunnen opvangen van de veranderende waterstand.

3. Schippers dienen hun vaartuig op zodanig af te meren, dat het niet op drift kan raken. Het is niet toegestaan dat scheepsonderdelen de vrije doorgang over de steiger hindert.

• Haventerrein en parkeerplaatsen

 1. Auto’ s en andere vervoermiddelen, met uitzondering van werkverkeer, kunnen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. De toegangen/oplopen van de parkeerplaats naar de steiger moeten voor een breedte van minimaal 2,5 meter worden vrijgehouden. Dit geldt ook voor de toegang van het fietspad langs het hek naar de boerderij. In verband met de veiligheid (o.a. toegankelijkheid voor hulpdiensten) worden foutgeparkeerde voertuigen hier weggesleept voor risico en kosten van de eigenaar!
 2. Alleen met goedkeuring, en waar nodig met aanwijzing van de havenmeester, is het toe- gestaan voor langere tijd om auto’ s en andere vervoermiddelen te parkeren.
 3. Het is niet toegestaan om zich met enig motorvoertuig op het erf bij de havenmeester-woning te bevinden of daar te rijden.
 4. Voor gebruikers van de helling en/of wal ligplaats voor trailerbare boten is er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Auto’s met aangekoppelde lege trailer mogen alleen op de middenstrook van de parkeerplaats gestald worden tussen 1 mei en 1 oktober. Stalling alleen in overleg met de havenmeester. Maximale totale lengte auto + trailer met boot er op is 15 m.
 5. Op het hele haventerrein mag slechts stapvoets worden gereden.
 6. Op het haventerrein (vaste wal) mag niet worden overnacht.
 7. Voor het voor een korte periode huren van een staplaats op de wal (parkeerplaats) op het haventerrein in het zomerseizoen (b.v. voor het plegen van onderhoud of een reparatie) kan men zich direct tot de havenmeester wenden.
 • Overdekte ruimtes
  (werkloods – bergloods – overdekte buitenruimte)
  De haven heeft drie overdekte voorzieningen, de (geïsoleerde en verwarmde) werkloods voor groot onderhoud, de geïsoleerde maar niet verwarmde bergloods voor met name houten schepen en de ruimte onder de overkapping voor de winterberging van masten in de mastenrekken, de jeugdbootjes en de parkeerruimte voor de trekker met hefwagen.
 • Clubruimtes Hanzekof en Bovendeks

1. Het Hanzekof is de drijvende verenigingsruimte (voor maximaal 40 personen) die in het vaar- seizoen wordt gebruikt als havenkantoor, om passanten op te vangen en eventueel werkoverleg te hebben. In het hoogseizoen is onder leiding van de hulp-havenmeesters het Hanzekof ook geopend voor leden en passanten om onder het genot van een drankje op de haven bij elkaar te zijn. Gedurende de jeugdzeillessen worden het Hanzekof en de omliggende steigers gebruikt als uitvalbasis voor de zeilers en de instructeurs. Het Hanzekof beschikt over een beperkte keukenfaciliteit en is in de winterperiode in principe gesloten.

page2image59854288

Havenreglement Jachthaven ZC’37 2 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page3image59791040

Havenreglement Jachthaven ZC’37

2. Bovendeks is de grote verenigingsruimte (voor maximaal 80 personen) die zomer en winter gebruikt kan worden voor de grotere verenigingsactiviteiten. Hiervoor is een ruimere keuken-faciliteit aanwezig en een grootbeeld audio/video installatie.
In de winterperiode wordt de ruimte gebruikt voor het dagelijkse werkoverleg en vindt het vrijwilligerswerk aan de haven hier vanuit plaats.

• Sanitair

 1. De sanitaire voorzieningen in de haven mogen uitsluitend gebruikt worden voor het bestemde doel. Na het gebruik van de sanitaire voorzieningen dient u deze schoon en netjes achter te laten.
 2. Bij de entree staan een wasmachine en een wasdroger achter een dag code-automaat. Bij de havenmeester is deze code en het juiste wasmiddel verkrijgbaar.
 3. Het aanwezige aanrecht met warm en koud stromend water kan gebruikt worden voor afwassen e.d.
 4. Het is niet toegestaan om sanitair- en ander afvalwater binnen de sanitaire ruimtes te lozen. Daarvoor zijn er diverse andere mogelijkheden.

• Drinkwater, diesel en elektriciteit

 1. De drinkwater-tappunten zijn uitsluitend bestemd voor het innemen van drinkwater aan boord. Vanaf 100 liter wordt u verzocht een bijdrage van € 0,50 per 100 liter te betalen bij de havenmeester.
 2. Diesel kan tegen betaling worden geleverd bij de pomp aan de helling op afspraak met de havenmeester.
 3. Elektriciteit is op de steigers en op de parkeerplaatsen gratis aanwezig voor licht scheepsgebruik. Het laden accu’s van auto’s en ten behoeve van voorstuwing kan tegen betaling alleen op daarvoor geschikte plekken en in overleg met de havenmeester.

• Helling, hefwagen, kraan

 1. De hellingwagen en de kraan kunnen alleen bediend worden door en op afspraak met de havenmeester. Voor het gebruik van de kraan en helling wordt betaald volgens het geldende tarief. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat er voldoende hulp aanwezig is (opgave door de havenmeester) tijdens de klus.
 2. De Stichting garandeert de op de betreffende installatie aangegeven “Working Load Limit” (WLL). Schade die het gevolg is van een door de gebruiker verkeerd opgegeven potentiële belasting, of bijzonderheden aan het onderwaterschip, komt voor rekening van de betreffende gebruiker.
 3. Bij gebruik van de helling met een eigen trailer, dient u zich voor gebruik bij de havenmeester te melden. Abonnementhouders kunnen op eigen initiatief gebruik van de helling maken, mits de helling vrij is.

page3image59791872

Havenreglement Jachthaven ZC’37 3 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page4image59792080

Havenreglement Jachthaven ZC’37

• Milieu en afvoer afval

 1. Het deponeren van de afvalstoffen dient te gebeuren in de daarvoor bestemde containers in de milieuschuur. De aanwijzingen op borden bij de containers en de aanwijzingen van de havenmeester dient u hierbij op te volgen.
 2. Het niet toegestaan om afval van buiten de haven of grof afval uit uw schip in de containers te deponeren.
 3. Alleen afvalstoffen waarvoor een container aanwezig is mogen daarin worden gedeponeerd. Bij twijfel kunt u overleggen met de havenmeester.
 4. Chemische toiletten kunnen worden geleegd in de daarvoor bestemde afvoer onder de luifel.
 5. Vuilwatertanks kunnen worden geleegd bij de afzuiging onder mastenkraan.
 6. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van het schip dient u een afdekkleed te gebruiken ter bescherming van de bodem. De afmeting van het afdekkleed is tenminste de helft van de afmeting van de boot.
 7. Water met antifouling-slijpsel kan worden geloosd in de goot op de afspuitplaats.
 8. Wanneer olie en/of brandstof in het water gemorst wordt, moet dit direct worden gemeld bij de havenmeester. Bij kleine hoeveelheden is het daarna nodig de olie direct te neutraliseren met afwasmiddel.
 9. Voor het reinigen van het onderwaterschip kan gebruik worden gemaakt van de afspuitplaats. Van de afspuitplaats en daarbij behorende en de hogedrukspuit kan alleen gebruik gemaakt in samenspraak met de havenmeester.

• Eigen verantwoording

Alle bij de ZC’37 aanwezige schepen en scheepsonderdelen dienen zodanig te zijn afgemeerd, opgesteld, neergezet of opgeborgen, dat ze geen hinder, lawaai, beschadigingen en/of veiligheidsrisico’s voor personen en andere boten kunnen opleveren.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om binnen de bovengenoemde aanwijzingen en voorwaarden van de faciliteiten gebruik te maken.

Als bestuur kunnen we alleen de tarieven beperkt houden door uit te gaan van ieders medewerking om de haven binnen de vereiste zorg te gebruiken. Hiervan afwijken betekent dat de toenemende kosten op de medeverenigingsleden moeten worden afgewenteld.

page4image59792288

Havenreglement Jachthaven ZC’37 4 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page5image59792496

Havenreglement Jachthaven ZC’37

Faciliteiten voor ligplaatsen in de winter

 • Ligplaats in het waterNiet ligplaats-houders, met een gehuurde winterligplaats in het gat van Seveningen, moeten deze uiterlijk op 1 mei hebben verlaten. Na deze datum zal het passantentarief in rekening gebracht worden.De havenmeester kan op grond van weers- of persoonlijke omstandigheden verlenging van einddatum geven. Voor vaste ligplaatshouders die in de winter op een andere plek dan hun vaste plek liggen, geldt eveneens dat zij uiterlijk 1 mei weer op hun vaste ligplaats moeten liggen.
 • Ligplaats op de walNiet ligplaats-houders met een gehuurde ligplaats op de wal moeten hun boot uiterlijk 1 mei in het water hebben liggen. Na deze datum zal het passantentarief in rekening gebracht worden. Ligplaats-houders moeten hun boot uiterlijk 1 juni te water leggen.De havenmeester kan op grond van weers- of persoonlijke omstandigheden verlenging van einddatum geven.Bij een ligplaats op de wal is het gebruik van deugdelijke bokken verplicht.De deugdelijkheid van het ondersteuningsmateriaal is ter beoordeling van de havenmeester. Als het ondersteuningsmateriaal niet deugdelijk wordt bevonden, heeft de havenmeester de bevoegdheid om de winterbergingsplaats te weigeren. Bokken en ondersteunings- materiaal dienen duidelijk van de naam van de eigenaar te zijn voorzien.Ligplaats in de werkloodsVoor een beperkte periode kan de werkloods worden gehuurd. Dit is de plek om groot onderhoud uit te voeren onder optimale condities. Door uitgebreide verlichting en de geconditioneerde omstandigheden kan groot schilder en lakwerk hier perfect worden uitgevoerd. Slijpen van staal en lassen is alleen toegestaan in deze werkloods.
 • Bergplaats in de loods
  Hier zijn een beperkt aantal winterplaatsen te huur voor met name boten met veel hout. Dezeplaatsen worden voor het gehele winterseizoen verhuurd.
 • Bergplaats scheeps-onderdelenOnderdelen van schepen, die geen ligplaats in de loods hebben, mogen slechts in de loods of onder de overkapping (luifel aan dijkzijde) worden gestald met toestemming van de havenmeester. Deze onderdelen dienen op deugdelijke wijze voorzien te zijn van de naam gegevens van de eigenaar, dit ter beoordeling van de havenmeester.Antennes, Windexen en overige uitstekende delen dienen afgenomen te worden of deugdelijk worden beschermd zodat geen hinder of gevaar voor anderen ontstaat.

page5image59793120 

Havenreglement Jachthaven ZC’37 5 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page6image59792704

Havenreglement Jachthaven ZC’37

• Eigen verantwoording

 1. De toewijzing van huurplaatsen voor het winterseizoen op het haventerrein geschiedt opvolgorde van aanmelding via de website vanaf 1 september.
 2. Brandstoftanks en gasflessen dienen op de juiste wijze afgesloten te zijn.
 3. Bij het in en uit het water gaan dient de schipper te zorgen voor voldoende hulp om een vlotte te waterlating of aanlanding van zijn vaartuig te garanderen.
 4. De schipper dient te zorgen dat het voor de gehuurde winterligplaats gebruikte stophout en de bok na de tewaterlating weer wordt opgeruimd. De materialen worden zoveel mogelijk gebundeld en voorzien de naam van het schip en de eigenaar op de juiste plek teruggebracht.
 5. Wanneer het schip gedurende de winterperiode op het haventerrein staat mogen er aan het schip kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Gebruik faciliteiten, veiligheid en verplichtingen ligplaats- houders en passanten

 1. Gebruik van elektriciteit is alleen toegestaan voor normale onderhoudswerkzaamheden aan uw schip, voor licht huishoudelijk gebruik en het laden van service- accu’s. Gebruik voor verwarming is niet toegestaan. Het is niet toegestaan gedurende de tijd, dat het schip onbemand is, stekkers in contactdozen te hebben, behalve na toestemming van de havenmeester. De havenmeester is gerechtigd, zonder melding aan de eigenaar, om stekkers uit de contactdoos te halen.
 2. Tijdens het verblijf op de aangewezen ligplaats is het niet toegestaan om:
  • Onnodig lawaai te maken
  • Motoren te laten draaien anders dan voor het verplaatsen van het vaartuig of het kortstondig controleren van de werking van de motor
  • Op een andere dan de toegewezen ligplaats een vaartuig af te meren.
 3. Schippers zijn verplicht om maatregelen te treffen om klapperende lijnen, vallen en tenten te voorkomen.
 4. Fietsen mogen op de steigers slechts aan de hand worden meegevoerd. Dit uitsluitend met het doel deze onmiddellijk aan of van boord te brengen.
 5. De haven heeft een tiental bagagewagentjes voor het verplaatsen van bootspullen en huisraad tussen boot en auto. Na het gebruik van een bagagewagentje moet deze meteen weer worden teruggeplaatst op de plek waar het bagagewagentje is meegenomen. Mocht er vervuiling hebben plaatsgevonden dan dient dit direct te worden gereinigd, zodat volgende gebruikers geen schade krijgen door vervuiling.
 6. Ligplaatshouders dienen zich middels “whatsapp” af te melden bij de haven meester bij meer dan 24 uur afwezigheid van het schip.
 7. Passanten /schippers van bezoekende schepen zijn verplicht, zich bij de havenmeester te melden. Hiervoor kunnen zij tijdelijk afmeren aan een steiger vóór of naast het Hanzekof. Aan bezoekende schepen wordt een ligplaats toegewezen voor gewenste duur echter met een maximum van negen (9) weken. Dit met vooruitbetaling en met de mogelijkheid dat bij een langere duur nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

page6image59793536 

Havenreglement Jachthaven ZC’37 6 van 7 Versie dd. 25-9-2023

page7image59794784

Havenreglement Jachthaven ZC’37

page7image59794576

Slotbepalingen en uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Hettoezichtendagelijkseleidingoverdehavenberustbijdehavenmeestervoorzoverhiervan niet bij dit reglement of bij overeenkomst is afgeweken.
 2. De havenmeester is bevoegd om eigen aangebrachte vaste voorzieningen op kosten van de ligplaatshouder te (laten) verwijderen.
 3. Dehavenmeesterisbevoegdvaartuigenteverhalenofdewijzevanafmerenteverbeterenalsde veiligheid in gevaar komt. Eventuele kosten zijn voor de eigenaar van het vaartuig.
 4. Ophethaventerreinzijnhuisdierenaltijdaangelijnd.Eventueleuitwerpselendienendooruzelf te worden verwijderd. Uitlaten dient te gebeuren buiten het hek.
 5. ZwemmeninhetgatvanSeveningenisaltijdvooreigenrisico.
 6. Er is geen bezwaar tegen vissen door leden of passanten vanaf het eigen vaartuig, vanaf het Hanzekof of de steigers (richting vrij water), mits dit geen overlast oplevert. Vissen tussen de boten is niet toegestaan.
 7. Iederebootdienttezijnvoorzienvaneennaamofopanderewijzeidentificeerbaartezijn.
 8. Hetbestuurisbevoegdtothet(laten)verwijderenvanvaartuigen,trailers,etc.,dieinstrijdmet de hierboven genoemde bepalingen, op het haventerrein zijn geplaatst.
 9. Bijhetnietnalevenvandebepalingenvaninditreglementkanhetbestuurmaatregelennemen die uiteindelijk kunnen leiden tot het uit de haven verwijderen van het schip.

Havenreglement Jachthaven ZC’37 7 van 7 Versie dd. 25-9-2023