Stichting jachthaven exploitatie ZC’37 havenreglement

Artikel 1    Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
De haven: de jachthaven in de kolk van Seveningen in de gemeente Kampen met de daarbij behorende onroerende aanhorigheden;
De stichting: de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37,statutair gevestigd te Kampen, als zodanig geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr 0502 6859
De vereniging: de Zeilclub ’37 statutair gevestigd te Kampen,
als zodanig geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr 4005 9499 Het bestuur:  het bestuur van de Stichting Jachthaven Exploitatie ZC’37;
De havenmeester:   de persoon, die door het bestuur van de stichting als zodanig is aangesteld en waarmee een arbeidsverhouding bestaat, of diens plaatsvervanger;
Ligplaatshouder: de persoon, aan wie door het bestuur een ligplaats ten behoeve van zijn of haar schip is toegewezen;
Passant: de persoon, behorende tot de scheepsbemanning van schepen welke door de havenmeester een tijdelijke liglaats is toegewezen
Lid: de persoon, die het lidmaatschap van Zeilclub’37 bezit.
Schipper: de persoon, die verantwoordelijk is voor een in de haven aanwezig schip.
Artikel 2    Het bevoegd gezag
Beheer, leiding en toezicht over de haven berust bij het bestuur, voorzover hiervan niet bij dit reglement of bij overeenkomst is afgeweken.
Bij het niet naleven van de bepalingen vastgelegd in dit reglement kan het bestuur diciplinaire maatregelen nemen jegens persoon, in de vorm van taakstraffen, boetes of verwijdering van de haven.
Artikel 3    De haven
Toegang tot de haven hebben uitsluitend:
Ligplaatshouders;
hun verwanten;
passanten;
leden;
personen, die hiertoe toestemming hebben verkregen van het bestuur of van de havenmeester;
personen, die op uitnodiging van de vereniging op de haven aanwezig zijn.
Leden en ligplaatshouders kunnen tegen betaling van een borgsom bij de havenmeester een elektronische sleutel verkrijgen. Hiermee kan het hek aan de Pijperstaart geopend worden om zodoende met hun voertuig op de haven te kunnen komen. Deze sleutel is persoonsgebonden. De houder van de sleutel is te allen tijde aansprakelijk voor de schade aangericht door de gebruiker.
Op het haventerrein mag slechts stapvoets gereden worden.
Het is niet toegestaan vrachtwagens of boot trailers op de haven te parkeren tenzij de eigenaar een wal ligplaats voor trailerbare boten huurt (art. 6a)
Het bestuur is gerechtigd tot het (doen) verwijderen van vaartuigen en/of trailers en/of wagentjes, die in strijd met de bepalingen uit dit reglement op het haventerrein zijn geplaatst.
Auto’ s en andere vervoermiddelen, behoudens werkverkeer, moeten geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Het voor langere tijd op de haven parkeren van auto’ s en andere vervoermiddelen is pas toegestaan, nadat hiertoe overleg is geweest met de havenmeester. Dit ter voorkoming van belemmeringen voor eventuele uit te voeren werkzaamheden .
Indien een voertuig, welke zonder overleg op het haventerrein is geparkeerd, hinder veroorzaakt, kan het op kosten van de houder van het kenteken dan wel degene die het daar heeft geparkeerd, worden verplaatst dan wel worden verwijderd.
Het is verboden om zich met enig motor voertuig op het erf bij de havenmeesterwoning te bevinden of daar te rijden.
Iedereen dient op de haven optimale zorg voor de reinheid en netheid te betrachten, alsmede de rust in de haven te waarborgen.
Onder deze zorg wordt in ieder geval verstaan:
Het gedurende onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van het schip afdekken van de gehele werkplek met plastic of zeilen. Deze afdekking dient zodanig te geschieden, dat geen verontreiniging de bodem kan bereiken of daarin kan binnen dringen;
Het deponeren van de diverse afvalstoffen in de daartoe bestemde afvalhouders in de milieuschuur. De aanwijzingen op borden bij de afvalhouders en de aanwijzingen van de havenmeester moeten worden opgevolgd;
Geen afval op andere plaatsen deponeren;
Het op het terrein aangelijnd houden van huisdieren. Eventuele uitwerpselen dienen terstond te worden verwijderd, behoudens op de daarvoor gewezen plaatsen {hondentoilet);
Indien olie in het water gemorst wordt, dit onmiddellijk aan de havenmeester te melden, opdat de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden;
Het zich gedragen overeenkomstig artikel 8 van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek.
Bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de havenmeester met betrekking tot het storten van afval zullen de verhoogde afvoerkosten op de betreffende persoon worden verhaald, waarbij de persoon een waarschuwing krijgt.
Bij herhaling zal het bestuur hiervan in kennis gesteld worden. Zij zullen passende maatregelen jegens de betreffende persoon nemen.
Iedere ligplaatshouder is gehouden tot volledige vrijwaring van de stichting en haar bestuur voor aanspraken van derden, hoegenaamd en in welke vorm dan ook, die uit bedoelde overtredingen vaartvloeien.
Artikel 4    Overige voorzieningen
De sanitaire voorzieningen in de haven mogen uitsluitend gebruikt worden voor het bestemde doel. Het is niet toegestaan om in de wasbakken kleding af groenten te wassen. Gebruikers van de sanitaire voorzieningen zijn verplicht deze na gebruik schoon achter te laten.
De drinkwater-tappunten zijn uitsluitend bestemd voor het innemen van drinkwater.
Het is verboden om met behulp van dit water enige vorm van reinigingswerkzaamheden aan schepen of geparkeerde voertuigen te verrichten.
Gebruik van elektriciteit is alleen toegestaan voor normale onderhoudswerk- zaamheden aan uw schip, voor licht huishoudelijk gebruik en het laden van accu’s. Gebruik voor verwarming is niet toegestaan.
Het is verboden gedurende de tijd, dat het schip onbemand is, stekkers in contactdozen te hebben, behoudens na toestemming van  de havenmeester (of het bestuur).
De havenmeester (of een bestuurslid) is gerechtigd, zonder melding aan de eigenaar, om  stekkers , welke zonder toestemming bij afwezigheid in een contactdoos zijn achter gebleven uit de contactdoos te nemen.
Fietsen mogen op de steigers slechts aan de hand worden meegevoerd. Dit uitsluitend met het doel deze onmiddellijk aan of van boord te brengen.
Het is niet toegestaan om de doorgang op de steigers te belemmeren. Na het gebruik van een bagagewagentje moet dit meteen weer worden teruggeplaatst op een van de daartoe aangewezen plaatsen.
Vissen is alleen toegestaan vanaf het eigen vaartuig en, mits dit geen overlast veroorzaakt, ook vanaf het Hanzekof of de steigers. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van wettelijk toegestaan materiaal met dien verstande dat werphengels niet zijn toegestaan. Voorts is het verboden om tussen de afgemeerde vaartuigen te vissen.
Het is verboden om vanaf het Hanzekof of met gebruikmaking van een anders vaartuig of een daaraan bevestigd onderdeel te zwemmen. Zwemmen geschiedt te allen tijde voor eigen risico.
Het jollenveld met steiger, die zich in de nabijheid van het begin van de drijvende steiger bevindt, mag alleen gebruikt worden voor het neerleggen van  zeiljollen, roeiboten, rubberboten en bijbootjes. Op iedere boot dient de naam en het adres onuitwisbaar te zijn aangebracht. Bedoelde boten dienen op zodanige wijze te zijn vast gemaakt, dat zij bij hoogwater niet op drift kunnen raken.
Het is verboden om op het jollenveld en steiger boottrailers en/of wagentjes te plaatsen anders dan die dienen op de op het veld aanwezige boten te verplaatsen
Het bestuur is gerechtigd tot het (doen) verwijderen van vaartuigen en/of trailers en/of wagentjes, die in strijd met de bepalingen in artikel 4 sub 9 en 10  zijn geplaatst.
Van de afspuitplaats en de kraan met het daarbij behorende materiaal, gereedschap en uitrusting kan alleen gebruik gemaakt worden na toestemming- en onder toezicht van de havenmeester, een lid van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Voor het gebruik van afspuitplaats, kraan en helling kan een geldelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Onder “materiaal, gereedschap en uitrusting” wordt tevens verstaan de afspuitput en het hogedruk-afspuitapparaat.
De maximale belasting van de hellingwagen bedraagt 15.000 kg (vijftienduizend kilogram), die van de kraan bedraagt maximaal 800 kg (achthonderd kilogram). De Stichting garandeert de capaciteit tot de aangegeven waarden. Schade die het gevolg is van een door de gebruiker verkeerd opgegeven potentiele belasting komt voor rekening van de gebruiker die het betreft.
Artikel 5     Ligplaatsen in de kolk
Schippers van bezoekende schepen zijn verplicht, alvorens ligplaats in de haven te kiezen, zich bij de havenmeester te melden. Hiertoe kunnen zij tijdelijk afmeren aan het Hanzekof.
Aan bezoekende schepen zal een ligplaats toegewezen worden voor de duur van maximaal negen weken.
Schippers hebben de plicht om er zorg voor te dragen, dat de havenmeester in staat is om op eenvoudige wijze de meertouwen aan te halen of te vieren, al naar gelang de waterstand zulks vereist.
Schippers hebben de plicht hun vaartuig op zodanige wijze af te meren, dat het niet op drift kan geraken. Voorts is het verboden om boegsprieten en/of andere uitsteeksels over de steiger te laten steken.
Indien de veiligheid en/of de organisatie zulks verlangen heeft de havenmeester of een bestuurslid de bevoegdheid vaartuigen te verhalen of de wijze van afmeren te
verbeteren. Indien hiervoor kosten gemaakt worden zullen deze ten laste komen van de ligplaatshouder.
Ten behoeve van het innemen van brandstof mag gedurende die tijd afgemeerd worden aan de remmingswerken voor de helling, mits de helling niet in gebruik is.
Tijdens het varen in de kolk of gedurende de tijd dat men gebruik maakt van de toegewezen ligplaats is het niet toegestaan om:
hinderlijk of overbodig lawaai te maken;
motoren te laten draaien anders dan voor het verplaatsen van het vaartuig of het controleren van de werking van de motor;
tussen 22:00 uur en 08:00 uur gebruik te maken van generatoren in welke vorm dan ook met welk doel dan ook, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester of een der bestuursleden van de stichting;
op een andere dan de toegewezen ligplaats een vaartuig af te meren.
Schippers zijn verplicht om maatregelen te treffen teneinde fluitende masten en klapperende wanten en tenten te voorkomen.
Het aanbrengen van vaste voorzieningen aan steigers en/of palen is niet toegestaan, behoudens na schrifte!ijke toestemming van het bestuur. Onder dit verbod vallen ook zogenaamde opstapjes, vloermatten en naambordjes. Aan het eventueel verlenen van toestemming kunnen door het bestuur nadere voorwaarden worden verbonden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om aangebrachte vaste voorzieningen op kosten van de ligplaatshouder te (laten) verwijderen.
Ligplaatshouders met ligplaatsten aan de drijvende stijger kunnen op verzoek een opstapje krijgen voor bij hun ligplaats. Zij kunnen zich met hun verzoek wenden tot de havenmeester.
Bijbootjes en jollen, van welke afmeting dan ook, dienen schriftelijk te worden opgegeven aan het bestuur met vermelding van de maten. Deze bepaling geldt ook ten aanzien van vaartuigjes die in de davits daarvan hangen.
Artikel 6    Staplaatsen op het haventerrein tijdens winterseizoen
Bij de toewijzing van staglaatsen op het haventerrein gedurende het winterseizoen zal de navolgende volgorde aangehouden worden:
Aanvragen van ligplaatshouders ingediend voor 1 oktober.
Aanvragen van leden ingediend voor 1 oktober
Alle andere aanvragen ingediend voor 1 oktober
Alle aanvragen ingediend na 1 oktober op volgorde van binnenkomst.
Voor staplaatsen op het haventerrein gedurende het zomerseizoen (b.v. voor het plegen van onderhoud) kan men zich direct tot de havenmeester wenden.
Het gebruik van deugdelijke bokken is verp!icht. De deugdelijkheid van het ondersteuningsmateriaal is ter beoordeling van het bestuur. Indien het ondersteuningsmateriaal niet deugdelijk wordt bevonden, heeft de havenmeester of een bestuurslid de bevoegdheid om de winterbergingsplaats te weigeren. Het gebruik van tonnen en een overmaat aan stophout is verboden. Bokken en ondersteunings- materiaal dienen duidelijk van de naam van de eigenaar te zijn voorzien.
Onderde!en van schepen, die geen staplaats in de loods hebben, mogen slechts in de loods worden geborgen na toestemming van het bestuur. Bedoelde onderdelen dienen op deugdelijke wijze, dit ter beoordeling van het bestuur of de havenmeester, te zijn voorzien van de naamsgegevens van de eigenaar.
De schepen in de loods, mogen geen licht ontvlambare zaken, dan wel losse brandstoftanks met of zonder inhoud aan boord hebben.
De winterberging duurt tot uiterlijk 1 mei. Na deze datum zal het dag tarief in rekening gebracht worden
Niet-Iigplaatshouders met een ligplaats gedurende de winter in de kolk, moeten deze uiterlijk op 1 mei te hebben verlaten. Na deze datum zal het passanten tarief in rekening gebracht worden.
Het bestuur kan op grond van weers- of persoonlijke omstandigheden dispensatie van de einddatum geven.
Bij het in en uit het water gaan dient de schipper te zorgen voor voldoende mate van hulp van derden om een vlotte tewaterlating of aanlanding van zijn vaartuig te garanderen.
In het tarief dat terzake wordt berekend, is de hulp van de havenmeester gedurende een half uur bij de tewaterlating of de aanlanding inbegrepen. Indien gedurende langere tijd hulp nodig is, wordt het meerdere in rekening gebracht. Onder een tewaterlating dan wel aanlanding wordt verstaan het transport van het vaartuig van of naar de helling, het afspuiten daarvan en het gebruik van de hellingwagen om het vaartuig in of uit het water te doen gaan, alsmede alle direct daarmee verband houdende werkzaamheden. Onder hulp wordt ook verstaan de wachttijd welke het gevolg is van het langer dan normaal voortduren van de werkzaamheden, Inzake de in dit artikel genoemde werkzaamheden kan het bestuur afzonderlijke tarieven vaststellen, die door de ligplaatshouder dienen te worden voldaan,
De schipper dient er zorg voor te dragen, dat het voor de winterberging gebruikte stophout en/ of ander materiaal terstond na de tewaterlating op de door de havenmeester te wijzen plek gedeponeerd wordt.
Gedurende de winter periode, wanneer het schip op het haventerrein staat mag er aan het schip onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Het afslijpen van staal en lassen is verboden, behoudens na schriftelijke toestemming van het bestuur en na het nemen van de bij de toestemming vastgelegde maatregelen. In de winterperiode zal een dergelijke toestemming slechts bij hoge uitzondering worden gegeven.
Indien een scheepseigenaar voornemens is ingrijpende werkzaamheden aan zijn schip uit te voeren, mag hij daarmee pas aanvangen nadat hij (schriftelijke) toestemming van het bestuur heeft verkregen. Deze plicht geldt in ieder geval voor werkzaamheden door derden en alle werkzaamheden met een brandgevaarlijk karakter. Het zich niet hieraan houden kan een grond zijn voor verwijdering van het schip van de haven.
Het gebruik van elektrische verwarmingsapparatuur is verboden.
Artikel 6a Staplaatsen op het haventerrein gedurende het hele jaar
Voor trailerbare boten en voor auto’s met daaraan gekoppeld lege trailers zijn in totaal 10 plaatsen beschikbaar. Deze worden toegekend aan leden na het indienen van een aanvraag via het aanmeldingsformulier. Voor een dergelijke wal ligplaats moet een vergoeding worden betaald, zie tarievenlijst.
Auto’s met aangekoppelde lege trailer mogen alleen op de parkeerplaats op de middenstrook gestald worden, tussen 1 oktober en 1 mei alleen in overleg met de havenmeester. Maximale totale lengte auto + trailer met boot er op is 15 m.
In de auto moet een duidelijk leesbare brief liggen met daarop de naam van de eigenaar van de boot, lidnummer en mobiel tel. nr.
Trailers, zonder auto, met boten er op die tussen het varen door blijven staan op het terrein van de ZC moeten gestald worden op het verharde deel achter de loods.
De gestalde boten moeten herkenbaar zijn aan een naam of nummer op de romp, in de boot moet de naam van de eigenaar staan. Op de trailer naam van de eigenaar en van de boot.
Artikel 7    Varen in de kolk
De maximale snelheid van vaartuigen, die in de kolk van Seveningen varen, bedraagt ten hoogste zes kilometer per uur,
Het is niet toegestaan om zeilende af te meren, tenzij met toestemming van de havenmeester.
Het spelevaren met motorisch voorbewogen bootjes in de kolk is verboden.
Schepen mogen de deelnemers aan- en begeleiders van jeugdzeillessen, jeugdzeilwedstrijden, of proeven van bekwaamheid op geen enkele wijze hinderen.
Artikel 8   Uitsluiting van aansprakelijkheid
Voor zover rechtens mogelijk, sluit de stichting iedere aansprakelijkheid voor schade aan de eigendom van ligplaatshouders of derden, in welke vorm of hoedanigheid, uit.
Ligplaatshouders zijn gehouden de stichting en het bestuur ervan te vrijwaren voor de aanspraken van derden in welke vorm of hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook.
Artikel 9   Slotbepalingen
Met de invoering van dit reglement vervallen alle vorige havenreglementen. Het treedt in werking op 1 februari 2014.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit reglement kan worden aangehaald als “Havenreglement ZC’37”